Höjning av priset för andelsel

Från och med 1 januari höjs priset på andelsel från 28 till 35 öre/kWh, vilket kan jämföras med det rörliga marknadspriset på el som hittills i år legat på i genomsnitt 45 öre/kWh. Beslutet har tagits av styrelsen efter en noggrann analys av ekonomin i Solivind El Ekonomisk Förening.
grön el vindkraftverk

Höjningen av andelselspriset görs i syfte att säkra föreningens ekonomi som redan är ansträngd sedan tidigare. Flera faktorer samverkar och utgör underlag för styrelsens beslut.

En viktig faktor som vi måste ta höjd för är att marknaden bedömer att elcertifikatpriserna kommer att falla, vilket betyder att vi kommer att få minskade intäkter från elcertifikat framöver. Dessutom har utredningen kring skattelättnader kört fast. I våra ekonomiska kalkyler kan vi inte längre räkna med att skattelättnader blir verklighet inom en överskådlig framtid. Vi kommer givetvis fortsätta att sätta press på politikerna. Höjningen gör att vi kommer stå bättre rustade för framtiden och styrelsen arbetar aktivt med att hitta vägar framåt för att hålla andelselspriset på en så låg nivå som möjligt. Detta utan att vi för den delen ska riskera att urholka föreningens ekonomi.

Fortfarande ett bra pris jämfört med vanlig el
Även om föreningen har det motigt så har marknadspriset (sk. spotpriset) på el under året ökat rejält. Hittills i år har det legat på i genomsnitt 45 öre/kWh och i november var snittet ca 51 öre/kWh. Ett bundet avtal (fast pris för ett år hos en av de större elaktörerna) ligger idag på ca 54 öre/kWh.

Marknadspriserna på el är mycket svåra att förutspå, men enligt de externa prognoser vi har tagit del av är det troligt att marknadspriset på el kommer att fortsätta att ligga på nuvarande nivåer framöver. Det innebär att andelsägarna fortfarande får ett bra pris, även då andelselen höjs till 35 öre/kWh.