Stigande marknadspris på el för fjärde året i rad

Medelpriset på el för 2018 landade på 46 öre/kWh vilket är en ökning med hela 53 procent jämfört med 2017. Det är faktiskt den högsta höjningen sedan 2010.

Det höga elpriset beror delvis på att den extremt torra sommaren rubbade den hydrologiska balansen så pass mycket att det gav ett långvarigt underskott i vattenmagasinen. När detta inträffar behöver el köpas in från andra kraftslag som ofta är dyrare, t.ex. kolkraft från Danmark, Finland och Tyskland. Även priset på kol och gas höjdes och det blev dyrare att släppa ut koldioxid inom EU, vilket påverkar elpriserna även i Norden.

Tryggt, stabilt pris med vindandelar

Tack vare det mildare vädret under februari i år har elpriserna sjunkit något i början av 2019 men prognosen är att elpriset kommer vara fortsatt högt under året. Därför kan vi tydligt se fördelarna med egenproducerad vind- och solel. Inte bara på grund av elpriset, tack vare varje förnybar kWh som våra vindkraftverk matar in på elnätet så slipper Sverige köpa in motsvarande el gjord på fossila bränslen. På så vis besparar vi miljön koldioxidutsläpp.

Vi andelsägare kan alltså sitta lugnt i båten då vi fortsätter att betala ett lågt och stabilt självkostnadspris för vår vindel, 35 öre/kWh, jämfört med elmarknadens rörliga elpris som just nu ligger på drygt 56 öre/kWh.