Det senaste om elcertifikaten

När handeln av elcertifikat stängde förra veckan låg värdet på elcertifikat lägre än någonsin. Marknadsplatsen Svensk Kraftmäkling hade då ett värde per elcertifikat på under 20 kr per MWh, vilket motsvarar ett pris på 2 öre per kWh. Detta kan jämföras med priset för endast 1 år sedan, då det låg på 200 kr per MWh (20 öre per kWh).

Elcertifikat medelpris
Medelpris per månad för elcertifikat senaste 12 månaderna. Källa: Energimyndigheten

Vad har skett?
Framförallt så har den landbaserade vindkraften har blivit mycket mer konkurrenskraftig och kommersiell vilket innebär att den byggs ut oavsett värdet på elcertifikaten. Detta har lett till att utbyggnationen av förnybart går mycket snabbare än väntat och det ursprungliga målet för elcertifikatsystemet — 28,4 TWh förnybar el till 2020 — nåddes redan i maj 2019.

Vad innebär detta? 

  • För en mikroproducent av solel innebär denna minskning en något lägre inkomst på den sålda elen
  • För en renodlad elkund så blir kostnaden lägre för elcertifikat på fakturan
  • För en vindkraftsägare innebär denna minskning en något lägre inkomst på den sålda elen

Hur fungerar elcertifikatsystemet?
Systemet introducerades 2003 för att främja användandet och utbyggnaden av förnybar el. Det innebär att elproducenter av förnybar el tilldelas ett elcertifikat för varje MWh de producerar, och elbolag/elhandlare har skyldighet att köpa elcertifikat i förhållande till den el de säljer. Detta kallas kvotplikt och skapar efterfrågan på produktion av förnybar el.

Värdet på elcertifikaten varierar med utbudet av förnybar el, och efterfrågan av den.

Läs mer hos Energimyndigheten: https://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/

Vad gäller vid deklaration av överskottsel?

Inkomstskatt på försäljningen av överskottsel

Särskilda skatteregler gäller för dig som producerar förnybar el om du har solcellerna på din fastighet och levererar el till elnätet.

Du behöver inte redovisa inkomstskatt på försäljningen av solel så länge dina totala inkomster för din privata bostad inte överstiger 40 000 kronor. Det räcker med att du gör en notering om detta under Övriga upplysningar. Läs mer om det i informationen från Skatteverket nedan.

Skattereduktion per kWh

Du får en skattereduktion för det antal kWh som du matar in på elnätet. Ersättningen är 60 öre/kWh och du kan få ersättning för som högst 30 000 kWh per år, motsvarande som mest 18 000 kronor per år. När du godkänner din deklaration så begär du automatiskt ut skattereduktionen.

Information från Skatteverket

Är solcellsanläggningen placerad på ett privat bostadshus, eller tillhörande tomtmark, ska de intäkter som privatpersonen får vid försäljning av elcertifikat redovisas på samma sätt som intäkten vid försäljning av överskottsel. I dessa fall hamnar den vinst som uppstår i inkomstslaget kapital.Vid redovisningen av försäljningen av överskottselen och elcertifikaten får privatpersonen göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor som dras av från de totala inkomsterna för varje privat bostad. Överstiger intäkten 40 000 kronor/år betalar privatpersonen skatt med 30 procent av det överstigande beloppet. Det överstigande beloppet redovisas då i ruta 7.3 i inkomstdeklarationen.

Är intäkten under 40 000 kronor och du får det i egenskap av privatperson räcker det att du gör en notering i övriga upplysningar. Det kan dock vara bra att använda hjälpblanketten SKV 2199 och ha som underlag till din inkomstdeklaration om det skulle uppstå frågor.

Grön el, förnybar el eller miljömärkt el – vad är skillnaden?

Förnybar eller fossilfri el?
Förnybar el kommer från källor som inte kommer att ta slut, till exempel vind och sol. Fossilfri el innebär el som inte producerats från fossila bränslen som olja, kol och gas. I Sverige innebär detta oftast kärnkraft eller vattenkraft som vi har gott om. Kärnkraften är alltså inte ett fossilt bränsle, men det är heller inte en förnybar källa, då den kommer att sina när uranet som kärnkraften baseras på, tar slut i framtiden.

Användningen av förnybara och fossilfria energikällor påverkar miljön mindre än vad fossila energikällor gör, när man analyserar koldioxidutsläpp under energins hela livscykel.

andelsägd vindkraft

Ursprungsmärkning & garantier
Enligt lag ska all el ursprungsmärkas, och det är elleverantörens ansvar att redogöra varifrån elen kommer.

Systemet med ursprungsmärkning har funnits i Sverige i 10 år och fungerar så att en konsument köper el av ett elhandlare, som i sin tur köper elen från producenten. Samtidigt köper elhandlaren en garanti om att elen kommer från en viss källa, som t.ex. vindkraft eller vattenkraft.

Som konsument kan du välja om du vill köpa el med ursprungsgaranti eller inte. Utellus hoppas att alla väljer el med ursprungsgarantier då ökad efterfrågan leder till ökad tillgång och omställningen mot en 100% förnybar energisektor.

Bra eller bättre el?

Grön el
När företag använder denna benämning på sin el så innebär det oftast att elen är producerad av förnybara källor; vattenkraft, vindkraft, biobränsle eller solkraft.

Elen kan komma från en eller flera av dessa källor, men även från källor som inte är förnybara. Grön el är ett urvattnat begrepp som många använder för att bunta ihop olika typer av el och den har oftast ingen ursprungsmärkning. Det bästa sättet att ta reda på varifrån ens köpta el kommer är att kolla på sin faktura eller fråga sitt elbolag.

Ursprungsmärkt förnybar el
Ursprungsmärkningen garanterar och visar att elen kommer från olika typer av förnybara källor. Det finns dock inga krav på att redovisa hur elen har producerats och därför är det stor skillnad mot el som också har en miljömärkning. Även förnybar el kan skada naturen och lämna spår efter sig som inte går att reparera.

Ett exempel är vindsnurror som placeras i känsliga fågelområden eller skyddade skogsområden. Den typen av förnybar el får alltså inte märkas med en miljömärkning som t.ex. Bra Miljöval.

Miljömärkt el
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens sätt att guida konsumenter mot de bästa miljövänliga valen med minst negativ konsekvens för djur och natur.

grönt elavtal
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens märkning

Bra Miljöval garanterar att elen du köper dels kommer från en förnybar källa men också att elproduktionen påverkar miljön så lite som möjligt.

När konsumenter köper el märkt med Bra Miljöval så avsätts dessutom pengar till olika miljöfonder som t.ex. används i projekt för att restaurera förstörd natur eller energieffektivisering av byggnader.

Naturskyddsföreningen ställer dessa krav på elbolag som vill använda Bra Miljöval:

  • Vindkraft ska placeras utanför skyddade naturområden för att minska påverkan på djur och natur.
  • Vattenkraft ska ha ett basflöde med vatten för att undvika torrläggning och vattnet ska följa sitt naturliga flöde för att gynna växt- och djurlivet.
  • Biobränsle ska vara FSC-märkt och askan återföras till skogen för att bli näringsämne i kretsloppet igen.
  • Solcellspaneler ska återvinnas när de monteras ner.

Fler miljömärkningar
Det finns även en annan miljömärkning i Sverige; EKOenergy, ett internationellt initiativ som stöttas av över 40 miljöorganisationer från 30 länder.