Vad är elcertifikat?

Elcertifikatssystemet är ett ekonomiskt stöd som togs fram för att främja produktionen av förnybar energi. När mer förnybar energi matas in på elnätet leder det till att energi från icke förnybara källor puttas ut från elnätet.

Ett ekonomiskt stöd för producenten
Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för de små och stora producenterna som framställer förnybar energi. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el tilldelas producenten ett elcertifikat av staten som går att sälja på elcertifikatsmarknaden, oftast till elbolag som har en kvotplikt på elcertifikat. Kvotplikten är lagstadgad och baseras på hur mycket el elleverantören, som Utellus, levererar till sina kunder.

Utellus köper både elcertifikat och ursprungsgarantier från dig med solceller som producerar solel, vi hjälper dig dessutom med all administration.

Elförbrukare
Alla som förbrukar el måste köpa elcertifikat (detta sköter elhandelsbolaget för dig som kund). Eftersom priset styrs av elcertifikatsmarknaden kan priset variera mellan elavtal och perioder.

Du hittar mer information om elcertifikat hos Energimyndigheten.