Solivind El Ekonomisk Förening

Utellus administrerar Solivind El Ekonomisk Förening som är Sveriges största vindkraftskooperativ med över 4000 medlemmar. Idag har föreningen nio andelsägda verk i drift.

Frågor om den nya förvaltaren Telge Energi eller vad som händer med dina andelar? Läs mer här telgeenergi.se/solivind

Om du är andelsägare och har frågor förvaltarbytet till Telge Energi – kika här om svaren på dina frågor finns: telgeenergi.se/solivind

Styrelsen för Solivind väljer Telge Energi som ny förvaltningspartner för föreningen

Styrelsen för Solivind har med stöd av Utellus branschexpertis och erfarenhet gjort en genomlysning av föreningens ekonomi och marknaden för vindandelar för att se hur vi kan stärka föreningens ekonomi, förbättra medlemmarnas villkor och säkra en stabil väg framåt för vår vindandelsförening.

Styrelsen för Solivind har jämfört flertalet aktörer på marknaden för att hitta en ny förvaltningspartner till föreningen med syfte att sänka kostnader och samtidigt främja framtida vindandelsförsäljning. Styrelsen har valt Telge Energi baserat på ovan nämnda kriterier, men även då de delar föreningens värderingar kring hållbarhet, förnybar energi. Telge Energi har dessutom lång erfarenhet av att förvalta en vindandelsförening.
Läs mer om Telge Energi.

Styrelsen ser mycket fram emot detta nya samarbete.
Vänligen ta del av närmare information och vanliga frågor nedan.

Hälsningar,
Styrelsen för Solivind El Ekonomisk Förening

Sammanfattning av extra föreningsstämma 13 januari 2021

Ändring av stadgar föreslogs i samband med byte av förvaltningspartner. Den 13 januari genomfördes Solivind El Ekonomisk Förenings extra föreningsstämma. Till följd av situationen med covid-19 vidtogs försiktighetsåtgärder och stämman genomfördes därför för första gången digitalt.

42 röstberättigade medlemmar deltog på stämman, och e-poströster från 23 medlemmar inkom på förhand. Totalt 1081 andelar. Vid stämman röstade medlemmarna avseende en uppdatering av stadgar enligt lagkrav för ekonomiska föreningar, utökande av antal ledamöter i Solivinds styrelse från 7 till 9 styrelsemedlemmar där två kan utses av Telge Energi samt justering av vindandelarnas numeriska storlek från 1000 kWh/vindandel till 100 kWh/vindandel i syfte att underlätta försäljningen av vindandelar till flera kunder. T.ex. lägenhetskunder eller befintliga medlemmar som önskar komplettera med mindre andelar.

I det bifogade protokollet kan du ta del av samtliga beslut stämman fattade.

Protokoll extra föreningsstämma Solivind El Ekonomisk Förening 13 januari 2021

Uppdaterade stadgar för Solivind El Ekonomisk Förening

Vad händer härnäst?

  • Telge Energi ersätter Utellus som förvaltningspartner den 1 maj 2021.
  • Telge Energi kommer att ansvara för administration av föreningens ekonomi, kontakten med bank och leverantörer, kontakten med teknisk förvaltare av Solivinds vindkraftverk samt fakturerings av medlemsel och kundservice. Marknadsföring och försäljning av vindandelar, samordning av föreningsstämma och framtagande av årsredovisning ingår också i Telge Energis uppdrag med start 1 maj 2021. Utellus ansvarar för produktion av årsredovisning för 2020.
  • Utellus överlåter andelsägarnas elavtal till Telge Energi som blir andelsägarnas nya elbolag fr.o.m. 1 maj 2021.
  • Första fakturan från Telge Energi kommer i juni. Om du ackumulerar andelsel under april månad så kommer det följa med till Telge Energi.
  • Utellus utfärdar nya andelsbevis till andelsägarna för att spegla justeringen av vindandelarnas numeriska storlek från 1000 kWh/andel till 100 kWh/andel.

Behöver du som kund göra något?

  • Telge Energi kommer att skicka ut information, både postalt och via e-post, med bland annat avtalsvillkor, till alla medlemmar i slutet av januari. I det fall andelsägare inte vill gå över till Telge Energi som elkund ska detta meddelas till Utellus eller Telge Energi senast 15 mars. Andelsägaren kvarstår då som elkund hos Utellus men kan inte nyttja sin andelsel.
  • Utellus och Telge Energi kommer att se till att övergången hanteras så smidigt som möjligt för dig som kund.

Vanliga frågor och svar

Vad innebär det för föreningen?
Genom att tillvarata skalfördelar i form av Telge Energis elhandelsorganisation, systemlösningar, fakturering och kundservice kan vi sänka Solivinds administrativa kostnader. Med sin kundbas möjliggör Telge Energi dessutom en större och bredare försäljningskanal av våra vindandelar. Varje såld vindandel stärker föreningens ekonomi ytterligare. 

Sänkta administrativa kostnader och en ny satsning på andelsförsäljning blir ett viktigt steg på vägen till en bättre ekonomi och styrelsen arbetar ihärdigt för att hitta ytterligare lösningar som behövs för att stärka föreningens ekonomi på sikt. 

Styrelsen vill ge ett stort rungande tack till Utellus för över 10 år av gott samarbete, ett oerhört miljöengagemang och den miljönytta som vi åstadkommit tillsammans genom andelsägd energiproduktion. 

Vad händer med föreningens nio vindkraftverk?
Föreningens vindkraftverk är kvar i Solivind och producerar förnybar el till medlemmarna. OX2 TCM har fortsatt ansvar för den tekniska förvaltningen och optimeringen av föreningens nio vindkraftverk. Som Solivinds förvaltande part kommer Telge Energi att ansvara för kontakten med OX2 TCM kring vindkraftverkens förvaltning. 

Byter jag som andelsägare elbolag?
Ja,Telge Energi administrerar föreningen och blir även andelsägarnas nya elbolag from 1 maj. Första fakturan från TelgeEnergi sker i juni. Telge Energi kommer att skicka ut information, med bland annat avtalsvillkor, till alla medlemmar i slutet av januari. Om du ackumulerar andelsel under april månad så kommer det följa med till TelgeEnergi
Vad händer med priset på vindandelar och andelsel?
Priset på vindandelar och andelsel kommer, på samma sätt som nu, bestämmas av Solivinds styrelse.
Säljs föreningen?
Nej, det är ingen skillnad på ägarskapet. Föreningens nio vindkraftverk ägs fortfarande av Solivind El Ekonomisk Förening. Det är administrationen av föreningen som byter partner från Utellus till Telge Energi.

 

Solivind El Ekonomisk Förening har ingen egen anställd personal. För att göra det enkelt och tryggt att äga vindkraft hanterar OX2 TCM och Utellus både vindkraftverken och administrationen av föreningen.

Styrelse

Föreningen har en professionell styrelse som består av medlemmar i föreningen med kompetens och erfarenhet att styra verksamheten på bästa sätt.

Styrelsen väljs på föreningsstämman och består 2020 av:
Christina Hillforth, Ordförande
Saira Alladin
Staffan Appelros
Johan Ihrfelt
Anders Lissåker
Hans-Otto Scheck
Jan-Olof Lönnblom

Handlingar från föreningsstämman 2020

Solivind Årsredovisning 2019

Föreningens stadgar

Protokoll från stämman

Protokoll från stämman, med signaturer

Kallelse Solivind El Ekonomisk Förening Föreningsstämma 2020

Valberedningens förslag

Motioner